2011. március 31., csütörtök

Siker: 40 év jogosultsági idő alapján is megszüntethető a jogviszony felmentéssel!

Kedves Kollégák! 
A Kjt. (közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény) végre akként módosult, hogy a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nőknek az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe venni kívánó közalkalmazottakkal azonos módon, felmentéssel szüntethető meg a jogviszonya. Ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató hozzájárul a jogviszony megszüntetéséhez, a közalkalmazottnak felmentési idő és a munkavégzés alóli mentesítés idejére átlagkereset, valamint a jogviszony megszűnésekor legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő után 40 éves jubileumi jutalom jár (végkielégítés nem). Eddig - mivel a 40 év jogosultsági idő után jogviszonyukat megszüntetni igénylőkre ezek a szabályok nem voltak érvényesek, a közalkalmazott csak közös megegyezéssel vagy lemondással szüntethette meg jogviszonyát, ha igénybe akarta venni a nyugdíjat, ezért kezdeményeztünk törvénymódosítást.
Rossz hír ugyanakkor, hogy ha összehasonlítjuk a Kjt-t és a köztisztviselői törvényt, még mindig megmaradt az a különbség, hogy míg a közalkalmazott esetében a munkáltató eldöntheti, hogy a közalkalmazott felmentési kérelmének eleget tesz-e, a felmentését kérelmező köztisztviselőnek kötelező a jogviszonyát megszüntetni. 

Kevesen tudnak még erről a módosításról, ezért kérjük, terjeszd!

2011. évi XXX. törvény
egyes közszolgálati tárgyú törvények módosításáról

15. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor
szüntetheti meg, ha
a) megszûnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat foglalkoztatták;
b) az Országgyûlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõje, a központi költségvetési szerv
vezetõje vagy az önkormányzati képviselõ-testület döntése alapján a munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve
átszervezést kell végrehajtani, és e miatt a közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetõség;
c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy munkáját nem végzi
megfelelõen;
d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetõleg legkésõbb a felmentési idõ kezdetének napján nyugdíjasnak
minõsül (37/B. §);
e) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel legkésõbb
a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ közalkalmazott azt írásban kérelmezi; vagy
f) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj [a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés] feltételével legkésõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ
közalkalmazott nõ azt írásban kérelmezi.”
16. § A Kjt. 37/B. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak minõsül az a közalkalmazott,
aki
a) az elõrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor,
b) a negyven éves szolgálati idõvel igénybe vehetõ öregségi teljes nyugdíj feltételével rendelkezik, és felmentésére
a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.” (emiatt jár a 40 éves jubileumi jutalom 35 év közalk. jogviszony után)

21. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését (2011. március 25.) követõ 8. napon lép hatályba. 
(2) A Ktjv. e törvény 9. §-ával megállapított 19. § (1) bekezdése, valamint e törvény 23. § (3) bekezdése 2011. április 1-jén
lépnek hatályba.
5576 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y  2011. évi 32. szám
(3) A törvény 23. § (2) bekezdés c) és d) pontja 2011. június 1-jén lépnek hatályba.
(4) A törvény 3. § (1)–(3) bekezdése, 4. §-a, 7. §-a, 22. § (3) bekezdése, 23. § (2) bekezdés a), b) és e) pontja, valamint a 24. §-a
2011. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.