2013. szeptember 6., péntek

Mennyit kell dolgoznunk a fizetésért?

Kedves Kolléga!
Lassan körvonalazódik, hogy az új munkaidő-szervezés alatt voltaképpen mit is kell érteni. Szinte mindannyiunknak emelték a tanítandó óraszámát, ezzel megnövekedett az ehhez kapcsolódó felkészülés, adminisztráció, ügyintézés, szülőkkel, tanulókkal való egyéni kapcsolattartás időtartama is, ugyanakkor egyéb terheink nem, hogy nem csökkentek, hanem tovább növekedtek (pl. gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő-szervezési feladatok, a délután négy óráig biztosítandó tanulói programokban való részvétel, felügyelet, ki nem fizetett eseti helyettesítés, stb.) Ha mi nem tesszük, senki nem fogja a megnövekedett többletfeladatokat dokumentálni, mert akkor kiderül, amit előre tudunk - hiszen tudományos felmérés bizonyítja, hogy már eddig is jóval többet dolgoztunk a Magyarországon hivatalos heti 40 órás munkaidőnél (átlagosan heti 51 órát) -, hogy jelentős túlmunkát végzünk, amelyet a mostani hatályos jogszabályok alapján is ki kellene fizetni. Emelték az ellátandó órák számát, de ugyanúgy megkaptuk az egyéb feladatokat, az ügyeletet, versenyre készítünk fel, rendezvényeket szervezünk, és bonyolítunk le, kirándulást szervezünk, papírt gyűjtünk, adminisztrálunk, szakvéleményt írunk, szertárt és tantermet rendezünk, dokumentumokat írunk (most már kötelező a tanulócsoportonkénti, órára lebontott tanmenet), de előtte dolgoztunk a ped. programon, a házirenden, az SZMSZ-en is, pénzbeszedésben, mindenféle ránk ruházott feladatokban részt veszünk, tanulói fegyelmi eljárásban intézkedünk, külső szervekkel kapcsolatot tartunk, stb. Az alábbi, rendeleti szakaszokból kiderül, hogy az egyes tevékenységek hova sorolandók. Célszerű lenne kigyűjteni, hogy téged milyen feladatokkal bíztak meg, ill, melyek azok, amelyeket a munkakörödhöz kapcsolódóan folyamatosan ellátsz, ill. várhatóan el fogsz végezni és azt is, hogy az mennyi időt vesz igénybe. Ez nemcsak azért érdekes, hogy ellenőrizhető legyen, hogy az iskolavezetés tényleg arányosan osztotta-e fel a feladatokat (előírás, hogy így kell eljárniuk), hanem főképpen azért, hogy bizonyítani tudjuk, mennyit dolgozunk a jelenlegi rendszerben a heti negyven órás munkaidő fölött. Kérdésként merülhet fel, hogy hova számítsuk áttanítás esetén az egyes intézményekbe utazásokat (a 22-26 tanítási óra és a 32 óra közé eső időtartamba), az elrendelt helyettesítést (ugyanide), hova számoljuk a lyukasórákat (szintén ugyanide. Nem lehet azt mondani ezekre az órákra, hogy ezek a 32 óra feletti időtartamba tartoznak két okból: egyrészt ha ez így lenne, akkor a pedagógust semmilyen körülmények között nem lehetne igénybe venni ennek időtartama alatt, ami elég életszerűtlen, másrészt – és ez a lényeg – a 32 óra feletti idővel a pedagógus maga rendelkezik, és nem felülről írják elő, hogy az mikor van, ti. mi nem osztott munkaidőben dolgozunk, hogy a munkáltató a munkaidőt több részletben oszthatná be).
Mit javaslunk? Egy hét múlva indítványozzuk nevelőtestületi értekezlet összehívását az adatok összesítésére és annak bemutatására, hogy mennyit is kell dolgoznunk az állítólagosan emelt illetményünkért, valamint azért, hogy megbeszéljük a további lépéseket. Utána pedig a PDSZ-ben, választmányi keretben folytatjuk, de addig is várjuk visszajelzéseteket! 
(mail: nagyerzsi@gmail.com tárgy: munkateher)

Üdvözlettel: Nagy Erzsébet OV tag, pécsi ügyvivő

7. A pedagógusok munkaidejének beosztása

A tantárgyfelosztásban kiadott 22-26 óra és a heti 32 óra közötti időben ellátandó feladatok:
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rend. 17. §  (1)  A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében
1.  foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
2.  a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
3.  az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
4.  a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok
végrehajtása,
5.  előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak
nem minősülő – felügyelete,
6.  a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
7.  a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
8.  eseti helyettesítés,
9.  a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
10.  az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
11.  a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
12.  osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,
13.  pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
14.  a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
15.  munkaközösség-vezetés,
16.  az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
17.  környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
18.  iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
19.  hangszerkarbantartás megszervezése,
20.  különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti
utazás, valamint
21.  a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az  éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb
foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása
rendelhető el.


A heti 22-26 óra terhére kiosztható feladatok:
(2)  Egyéb foglalkozás a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozás, amely
a)  szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
b)  sportkör, tömegsport foglalkozás,
c)  egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,
d)  egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,
e)  napközi,
f)  tanulószoba,
g)  tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,
h)  pályaválasztást segítő foglalkozás,
i)  közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,
j)  diákönkormányzati foglalkozás,
k)  felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi
fejlesztést megvalósító csoportos, a  szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a  tanulókkal való törődést és
gondoskodást biztosító egyéni, a  kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi,
valamint szakkollégiumi foglalkozás,
l)  tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint
m)  az iskola pedagógiai programjában rögzített, a  tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy
csoportfoglalkozás
lehet.

(3)  A  pedagógus a  kötött munkaidőben köteles a  nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati
intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladatot lát el. A kollektív szerződés,
ennek hiányában a  munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a  feladatok, amelyeket a  pedagógusnak
a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket
az intézményen kívül lehet teljesítenie.

A tantárgyfelosztásban kiadott 22-26 óra és a heti 32 óra közötti időben kiadható helyettesítés feltételei ezek:
(4)  A neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan a pedagógusnak további tanórai és egyéb foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, ha
a)  a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
b)  a munkakör nincs betöltve, és az  álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy
a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll
rendelkezésre megfelelő szakember vagy
c)  a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné
vált.
(5)  A  (4)  bekezdésben meghatározottak alapján az  egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások
száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a (4) bekezdésben foglaltak alapján rendelhető el, egy pedagógus
számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.
(6)  Azokban a kollégiumokban, amelyekben a pedagógiai felügyelői munkakör nem került bevezetésre, a pedagógus
neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti harminc, gyakorló kollégiumban és fogyatékos tanulók
kollégiumában heti huszonhat óra, amely teljesíthető az  iskolai vagy kollégiumi foglalkozáson részt nem vevő
tanulók – étkezési, alvási és a heti pihenőnapon, munkaszüneti napon teljesített ügyeleti időn kívüli – folyamatos
pedagógiai felügyeletének ellátásával is. Ebben az  esetben a  kollégiumi pedagóguslétszám meghatározásánál
figyelembe kell venni a  tanulók nemenként és épületenként megadott létszámát, a  kollégiumi foglalkozási időn
kívül nemenként és épületenként átlagosan 100, legfeljebb 120 fős tanulói csoporthoz egy pedagógussal számolva.(7)  Az  intézményvezető az  órarend és a  munkatervben meghatározott feladatok alapján az  intézményben
foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja.

(8)  Az  állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskola intézményvezetője az  iskolai tantárgyfelosztást a területileg illetékes tankerület vezetőjével egyeztetve készíti el.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.